kursy szkolenia warsztaty
Coś dla ciała
Coś dla ducha
Hobby
Inne
Praca
Spotkanie z historią
Nauka jazdy
Miasta
Najbliższe Wydarzenia
Nowe
Dodaj ofertę
Podziel się!
Zaproś nas
Reklama:
Doskonalenie -> Inne -> Pantomima

Warsztaty PANTOMIMY w Krakowie!

Co po­wiesz na udział w przy­go­dzie z własnym cia­łem, która przy oka­zji stać się mo­że wy­zwaniem ar­ty­stycz­nym? Za­pew­nij swojemu cia­łu odro­bi­nę nie­stan­dar­dowej ro­z­ryw­ki, ono z rado­ścią Ci się odw­dzięczy! Za­prasza­my na jedyne w Krako­wie i nie­pow­tarzal­ne w ska­li kraju, re­gular­ne za­jęcia z za­kresu pan­to­mi­my. Cze­ka­my na oso­by cie­ka­we nowych do­świad­czeń, ch­cące się ro­z­wijać, nie­banal­nie spędzać czas. Re­gular­ne za­jęcia roz­po­czyna­my 21 mar­ca, za­prasza­my na coty­go­dnio­we spot­ka­nia w po­nie­działki (19:00-20:30) lub w czwart­ki (20:00-21:30) z możl­iwo­ścią „od­ro­bie­nia” za­jęć w rów­nole­głej gru­pie. Pra­cu­jemy w ka­meral­nych ze­spo­łach, żeby za­pew­nić in­dywidu­al­ny kon­takt z pro­wadzącym i mak­sy­mal­nie kom­for­to­we warun­ki pra­cy. Ist­nie­je rów­nież możl­iwość od­bycia in­dywidu­al­nych kon­sul­tacji po za­jęciach zaw­sze, gdy będzie to po­trzeb­ne. Za­jęcia pro­wadzi Ta­de­usz Dy­lawer­ski – ak­tor, lal­karz, mim, pe­dagog te­atru i cyr­ku, ab­sol­went Wy­dzia­łu Lal­kar­skie­go PWST we Wro­cławiu i Stu­dium Pan­to­mi­my przy Wro­cław­skim Te­atrze Pan­to­mi­my, nieg­dyś ak­tor w ze­spo­le Hen­ryka To­ma­szew­skie­go, obec­nie ak­tor Te­atru Fi­gur Kraków. Pro­gram za­jęć obej­mu­je: se­krety za­sad ro­z­grzew­ki pan­to­mi­micz­nej, ruch wy­dzie­lony, kon­tra­punkt, iden­ty­fi­ka­cję, ro­dzaje chodów pan­to­mi­micz­nych, prze­nosze­nie ruchu na przed­miot, bu­dowanie etiud pan­to­mi­micz­nych. Pan­to­mi­ma, uruchamia­jąca cia­ło w in­ny spo­sób niż joga czy kon­wen­cjonal­ny trening fi­zycz­ny, mo­że stać się od­skocz­nią od codzien­no­ści i meto­dą na za­sko­cze­nie sie­bie sa­mego. Koszt mie­sięcz­nych za­jęć (cz­te­ry 90-mi­nuto­we spot­ka­nia) wy­nosi 120 złotych. Pierw­sze spot­ka­nie jest bez­płat­ne. DO­DAT­KO­WO dla pierw­szych dzie­sięciu osób, które się do nas zgłoszą: PRO­MO­CJA – mie­siąc za­jęć z kuglar­stwa gra­tis! Wszyst­kie spot­ka­nia od­bywają się przy ulicy Węgier­skiej 1 (Pod­górze). Za­pisy: te­atr@teatr­fi­gur.pl, tel. + 48 696 784 719
adres: Kraków, ul. Węgierska 1
telefon: 696 784 719
e-mail: krakow.teatr.figur@gmail.com
wróć ->


Doskonalenie.net - kursy, szkolenia, warsztaty 2007-2023.